kadın sitesi kadınca örgü dantel

Yenileyici Hücre Tedavisi Kozmetik Cerrah ve Kozmetik Cerrahiye Karar Vermek

Kozmetik cerrahı seçmek

Kozmetik cerrahinin yardımını arama işine ger­çekten başlamadan önce ,bu işin son derece pahalı bir iş olduğunu bilin.

Önce güvenilir bir öğüt alın. Olabilecek en iyi öğüt kendi doktorunuzun vereceğidir, çünkü size nes­nel meslek görüşünü söyleyebilir. Kozmetik ameliyat geçiren bir arkadaşınızın söyleyeceği de hemen he­men doktorunuzunki kadar iyidir; özellikle eğer hem ameliyatlardan önceki, hem de sonraki halini biliyor­sanız. Hiçbir zaman gazete ya da dergilerdeki ilan­lara başvurmaya kalkmaym. Reklam, tıbbın meslek ahlâkına aykırıdır ve buna ek olarak, sunduğu hiz­metlerin reklammı yapmak zorunda olan birisi çok iyi olamaz, çünkü iyi bir cerrahın zaten reklama ge­reksinimi yoktur.

Sizin istediğiniz ameliyatı tümüyle kabul eden ve aslında neye gereksiniminiz olduğu konusunda mesleksel görüşlerini açıklamayan bir cerrahtan kuş­ku duyun. İyi bir cerrah, sizin için en iyi sonuçları verecek olan ameliyat konusunda öğütler verecek ve neyin yapılması gerektiği konusunda önerilerde bu­lunacaktır.

Ameliyatın sonuçları konusunda gerçekçi ol­mayan bir cerrahtan kuşku duyun. Hiçbir iyi cerrah size yüzde yüz başarı garantisi vermez. Ameliyatın neler içerdiğini size tümüyle ve ayrıntılarıyla açıkla­yabilmek, ne başarmaya çalıştığını anlatabilmek ve başarı şansı konusunda gerçekçi bir belirleme yapa­bilmek için sizden zaman isteyecektir.

Sorularınıza ayrıntılı bir biçimde çözümlerle, fotoğraflarla ve yaptığı işlerden örneklerle, özellikle öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla, yanıt vermeyen bir cerraha güvenmeyin.

İyi bir cerrah, vücudunuzun ya da ameliyat edeceği bölgenin birçok fotoğrafını çekmelidir; çün­kü, düzeltmeyi tam olarak nasıl yapması gerektiği ve nelere gereksinimi olacağı konusunda bu fotoğraf­lar üzerinde çalışmak zorundadır. Eğer cerrah bu fo­toğrafları, çekmezse niye çekmediğini sorun ve eğer iyi bir neden gösteremezse başka bir cerrah arama­ya başlaym.

İyi bir uyum kuramadığınız bir cerrahla ça­lışmayın. Eğer bir cerrahı, ilk görüşte sevmezseniz ilerde ısınabilmeniz düşük olasılıktır. Bu yüzden ken­dinizi en başından beri sıcak bir ilişki kurduğunuz bir cerrahın ellerine bırakın.

Kozmetik cerrahiye karar vermek

Kozmetik cerrahi yaptırmak sizinle cerrahınız arasjnda iki yönlü bir anlaşma yapılması demektir. Cerrahınız size yüksek standartta hizmet sunmakla yükümlüdür. Siz de ameliyatın birçok ayrıntısını dü­şünmekle yükümlüsünüz. Bir karara varmadan önce düşünmeniz gereken kimi noktalar şunlardır:

—  Kimi zaman, birtakım ameliyat tipleri için ön­
koşullar aranır: Belli bir yaşta olmak, olabildiğince in­
ce olmak, artık çocuk yapmayı düşünmüyor olmak, emzirebilme yeteneğini yitirmiş olmak ve eğer mastektomi sonrası meme büyütme ameliyatı söz konu­suysa kanserin yayıldığını gösteren hiçbir belirti ol­maması gibi.
Ameliyatın sonuçları beklediğiniz kadar iyi ol­mayabilir ve kimi olaylarda hiç de iyi olmayabilir; böylece de işler planladığınız gibi yürümez. Dahası iyileşmenizi geciktiren komplikasyonlar ortaya çıka­bilir ve doğal olarak her zaman her ameliyatın az da olsa riski vardır.

Hemen ameliyat sonrasında durum hiç de hoş olmayacaktır. Her yanınızı duyarlı bulacaksınız; çü­rükler, deride şişmeler olabilir, kızarıklık, rahatsızlık ve hatta ağrı günler ya da haftalar boyu sürebilir. Kısa bir süre için tümüyle hareketsiz kalabilirsiniz ya da etkinlikleriniz kısıtlanabilir. Eğer ameliyatı ol­manıza yol açan dürtüler güçlüyse, tüm bu geçici zorlukların kolayca üstesinden gelebilirsiniz, hemen hemen kesinlikle, ama önceden hazırlıklı olmanız ge­rekir.

Kimi ameliyatlar ufak yara izleri bırakırlar. İyi bir cerrah yara izlerini doğal deri çizgilerine, ağ­zın içine ya da saç çizgisinin altma saklamaya özen gösterecektir. Ama kimi zaman, gene de görünür ka­labilirler. Eğer yara izleri sizi kaygılandırıyorsa, ame­liyattan sonra kalabilecek olan yara izleri konusun­da cerrahınızla ayrıntılı biçimde konuşmalısınız.

— Her ameliyat belirli bir risk taşır  genel anestezinin riski, bunun sonucu olarak bir göğüs en­feksiyonunun riski ve çok çok seyrek olarak ölüm ris­ki ve birkaç özel durum dışında, tümüyle gereksiz olan, ciddi bir cerrahi sürecin içine girdiğinizin bilincinde olun. Buna ek olarak, kozmetik ameliyat geçi­ren hastaların büyük çoğunluğu genç değildir; kalp ve göğüsleri daha genç kadınlar kadar sağlıklı ve dinç değildir. Cerrahi ve anestezinin bunlar için da­ha büyük bir risk taşıdığı söylenebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.